Ekonomi

Türkiye Sigorta, sermayesini 5 milyar TL’ye çıkaracak

Şirket’ten KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi: “Yönetim Kurulu’nun 9 Mayıs 2024 tarih ve 10/35 sayılı kararı ile Genel Kurul onayına sunulan ve 6. Haziran 2024 tarihinde yapı­lan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerimiz­ce onaylanan Şirketimizin 5 mil­yar TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 1 milyar 161 milyon 523 bin 363 TL olan ödenmiş sermayesi­nin, 3 milyar 838 milyon 476 bin 637 TL (yüzde 330,47) bedelsiz ar­tırılarak 5 milyar TL’ye çıkartıl­ması için başlatılan sermaye ar­tırımı işlemlerinin tetkiki sonu­cunda geçmiş yıllar kârlarından 3 milyar 838 milyon 476 bin 637 TL’nin 6 Haziran 2024’te serma­ye hesabına aktarıldığı, aktarım sonrasında Şirket sermayesinin 5 milyar TL olduğu 11 HAziran 2024 tarihli Yeminli Mali Müşavirlik raporu ile tespit edildi.” Buna göre açıklama, şöyle devam etti:

“Artırılan 3 milyar 838 milyon 476 bin 637 TL sermayeyi temsi­len payların, pay sahiplerine usu­lüne uygun olarak dağıtılmasına; sermaye artırımına ilişkin şir­ketimiz esas sözleşmesinin ‘Ser­maye ve Pay Senetleri’ başlıklı 7. maddesinin Ek’te ‘Yeni Metin’ başlığı altında verildiği şekil­de tadil edilmesine ve yeni şek­li ile ilgili uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Ku­rulu’na ve ilgili mercilere başvu­ru yapılmasına; bedelsiz sermaye artırımında ihraç edilecek payla­ra ilişkin ihraç belgesinin onay­lanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmasına ve ihraç belgesinin onaylandığı tarihinden itibaren 10 gün için­de Ticaret Siciline tescili ve Tür­kiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanı için gerekli işlemlerin yapıl­masına; bu karar kapsamında söz konusu işlemlerin yürütülmesi ve gerekli başvuruların yapılma­sı için Sermaye Piyasası Kuru­lu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, Borsa İstanbul A.Ş. dâhil ve bun­larla sınırlı olmamak üzere ilgili merciler nezdinde gerekli işlem­lerin yapılmasına Genel Müdür­lüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu